श्रम सम्बन्धीत विभिन्न कानुनी व्यवस्थाहरु

श्रम सम्बन्धी विभिन्न ऐन तथा नियमहरु
बाल श्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६ डाउनलोड गर्नुहोस
बोनस ऐन, २०३० डाउनलोड गर्नुहोस
श्रम ऐन,२०७४ डाउनलाेड गर्नुहाेस
ट्रेड यूनियन ऐन, २०४९ डाउनलोड गर्नुहोस
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ डाउनलोड गर्नुहोस
न्युनतम पारिश्रमिक सम्बन्धी राजपत्र डाउनलाेड गर्नुहोस
श्रमिक आपुर्तिकर्ताले श्रमिक आपूर्ति गर्न सक्ने सेवाहरु डाउनलोड गर्नुहोस
बाल श्रम ((निषेध र नियमित गर्ने) नियमावली,२०६२ डाउनलोड गर्नुहोस
बोनस नियमावली, २०३९ (संशोधन समेत मिलाइएको) डाउनलोड गर्नुहोस
श्रम नियमावली डाउनलोड गर्नुहोस
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली२०७५ डाउनलोड गर्नुहोस
ट्रेड युनियन नियमावली, २०५० डाउनलोड गर्नुहोस
नमुना रोजगार सम्झौता डाउनलोड गर्नुहोस