यस कार्यालयको साङ्गठनिक संरचना निम्न बमोजिम रहेको छ