श्रम ऐन. २०७४ आकर्षित हुने र यस कार्यालयको क्षेत्राधिकार भित्र रहेका प्रतिष्ठानहरुलाई अत्यन्त जरुरी सूचना।