प्रतिष्ठानहरुले श्रम ऐन तथा नियमावली कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा मिति २०७८।१०।०५ मा प्रकाशित श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागकाे सूचना